Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Cena právních služeb, jednotlivých právních porad, jakož i dalších forem práce advokáta je sjednávána po individuální dohodě se spotřebitelem a se zohledněním jeho nároků a požadavků a také složitosti celého případu a všech jeho souvislostí. Rovněž forma odměny je sjednávána individuálně a po dohodě s klientem.

Informace o důvěrnosti

Tato komunikace včetně jakýchkoli příloh, zaslaná společností CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář (dále jen „Společnost“), nebo některou z jejích přidružených firem, jiných subjektů, či jejím jménem je přísně důvěrná a může vzhledem k povaze předmětu podnikání Společnosti podléhat advokátnímu tajemství ve smyslu § 21 a násl. zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, jakož může být rovněž předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, či může být jinak chráněná.

Pokud ji obdržíte omylem, informujte nás o tom a poté ji neprodleně smažte ze svého systému. Obsah této komunikace, jakož i případných příloh, je výlučně určen jejímu adresátovi, a nesmí být nijak kopírován, předáván, zpřístupňován, sdílen, či jakýmkoliv jiným způsobem šířen do sféry jiných než oprávněných subjektů.

Jakákoliv komunikace Společnosti, může být pro zajištění souladu s interními zásadami monitorována v souladu s Podmínky ochrany osobních údajů https://www.akccs.cz/osobni-udaje (https://www.akccs.cz/osobni-udaje).

Společnost tímto dává na vědomí, že v důsledku případného narušení bezpečnosti může dojít ke změně obsahu komunikace, nelze proto zaručit její přesnost nebo úplnost. Společnost proto nepřijímá žádnou odpovědnost za změny provedené po jejím odeslání, ani za případná jiná rizika či škody, které mohou vzniknout v důsledku přenosu obsahu komunikace. Z tohoto důvodu Společnost proto doporučuje adresátům užití antivirové kontroly obsahu komunikace.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, obsah této komunikace má pouze informativní charakter a nepředstavuje tak návrh na uzavření smlouvy, jakož ani přijetí nabídky k případnému uzavření smlouvy.

Pokud není výslovně uvedeno jinak osobou oprávněnou za Společnost, pak jakékoli názory či tvrzení uvedená v této komunikaci, nepředstavují postavení či stanovisko Společnosti, ale jsou výrazem osobní vůle autora takového obsahu.