prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc.

zakládající společník

Advokacie poskytováním právní pomoci představuje nezastupitelný institut při ochraně občanů i právnických osob.

Zdeněk Češka se odborně věnuje zejména otázkám spojeným s civilním procesem. Je spoluautorem původního znění návrhu občanského soudního řádu z roku 1963 a zúčastnil se přípravy řady dalších zákonů a jiných právních předpisů. Dřívější činnost pana profesora mimo advokacii je spojena zejména s Univerzitou Karlovou v Praze. Jako vyučující zde zahájil profesní kariéru, na Právnické fakultě následně zastával funkci proděkana a poté děkana fakulty. V roce 1973 se stal prorektorem Univerzity Karlovy a v roce 1976 pak jejím rektorem. V této funkci působil čtrnáct let. V roce 1985 byl na dobu pěti let v Los Angeles zvolen jedním ze dvou místopředsedů Mezinárodní asociace univerzit, největší světové organizace vysokých škol se sídlem v Paříži. Je autorem či spoluautorem řady učebnic a komentářů k občanskému soudnímu řádu i k občanskému zákoníku a několika desítek odborných knižních publikací i článků. Zdeněk Češka vedle své funkce prorektora zastával úřad ředitele Ústavu státu a práva Československé akademie věd. Následně se jako rektor UK stal členem Prezidia Československé akademie věd. Čtyři zahraniční univerzity mu udělily titul doctor honoris causa. Je nositelem zlaté medaile Univerzity Karlovy a stříbrné medaile Československé akademie věd za zásluhy o vědu a lidstvo.